Convenant: loondoorbetalingsplicht kleine ondernemers

Er zijn afspraken gemaakt tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties inzake de loonbetalingsplicht van kleine werkgevers. Vandaag, 20 december 2018, hebben betreffende partijen een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars.

Het twee jaar lang doorbetalen van salaris van zieke medewerkers is al een hele periode een bron van discussie vanwege de kosten en verplichtingen die hiermee gemoeid zijn. Kleine werkgevers zouden zich belemmerd voelen om werknemers vast in dienst te nemen doordat men bij ziekte wordt geconfronteerd met hoge kosten én verplichtingen tot re-integratie. Het kabinet erkent deze zorgen en wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers vast in dienst te nemen.

Op grond hiervan hebben MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de minister de volgende afspraken gemaakt:

 • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte;
 • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren. Hierdoor kunnen werkgevers ervoor kiezen deze korting aan te wenden om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld een MKB ‘verzuim-ontzorgverzekering’;
 • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen euro in een kwaliteitsverbetering;
 • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV;
 • Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever;
 • Minister Koolmees merkt daarnaast op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Inhoud convenant
Het convenant beschrijft de minimumeisen die gelden voor het mogen voeren van het predikaat ‘verzuim-ontzorgverzekering’. Van de afspraken mag altijd ten gunste van de klant worden afgeweken. De gestelde eisen gelden niet op het overige aanbod van verzekeraars met betrekking tot verzuimverzekeringen.
Middels tekening van het convenant worden partijen gebonden aan de ontwikkeling van de ‘verzuim-ontzorgverzekering’. Ingangsdatum van het convenant is gesteld op 1 januari 2020 waarna de introductie van het verzekeringsproduct per die datum dan wel zo spoedig mogelijk volgt.

De inhoudelijke afspraken zijn (overgenomen van het convenant):

 • Het product is poortwachterproof; als de werkgever de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie;
 • Het pakket bevat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor). Voor de re-integratie-activiteiten vanuit de Wet verbetering Poortwachter en/of re-integratie-activiteiten die op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet, worden geen extra kosten in rekening gebracht;
 • Bij dreigend langdurig verzuim wordt per verzuimgeval een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager toegewezen, die de regie voert over de re-integratie.De casemanager dient ten minste de volgende taken uit te voeren:
 • Ondersteunt werknemer bij het vormen van zijn eigen re-integratieplan;
 • Adviseert bij het opstellen van het plan van aanpak re-integratie;
 • Brengt de functie van werknemer in kaart, inventariseert op basis van advies van de bedrijfsarts (en arbeidsdeskundige) wat een werknemer nog kan in het (huidige) werk. Of vraagt een arbeidsdeskundige dit alles te doen en rapporteert de uitkomst hiervan;
 • Zet de bedrijfsarts in om de belastbaarheid van de werknemer medisch te beoordelen en te adviseren over functiemogelijkheden en beperkingen;
 • Maakt de vertaling van het advies van de bedrijfsarts naar concrete re-integratiestappen van werknemer;
 • Adviseert interventies die bijdragen aan een optimale re-integratie. Een driegesprek tussen casemanager, werkgever en werknemer kan hiervan onderdeel uitmaken;
 • Overlegt met bedrijfsarts bij de inzet van medische interventies;
 • Is regisseur en monitort de verplichte stappen vanuit Wet verbetering Poortwachter;
 • Draagt zorg voor een compleet ‘Poortwachterdossier’ met relevante stukken van werkgever en werknemer;
 • Vertaalt adviezen van professionals naar concrete acties die werkgever en werknemer moeten uitvoeren en ondersteunt de werkgever bij de uitvoering hiervan. Biedt hierbij duidelijkheid over welk spoor aan de orde is (eerste, tweede, beide);
 • Biedt de werknemer na maximaal een jaar inzicht in de gevolgen van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid en mogelijke inkomenseffecten bij al dan niet instroom in de WIA (a.d.h.v. scenario’s, als: 35-min, 50% ao, 80% ao);
 • Adviseert over het aanvragen van een deskundigenoordeel UWV door werkgever of werknemer.
 • Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelt in samenwerking met OVAL een werkwijzer ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager zoals beschreven in dit model. De verzekeraar kan haar klanten adviseren over de omgang met verzuim. In de polisvoorwaarden mag de verzekeraar voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de werkgever met preventie en verzuim omgaat, mits werkgevers in het MKB hieraan redelijkerwijs kunnen voldoen. De voorwaarden en adviezen kunnen gericht zijn op de gehele preventie- en verzuimketen (het voorkomen van arbeidsongeschiktheid tot aan terugkeer naar werk (bij de eigen of andere werkgever). Indien deze betrekking hebben op onderwerpen waarop al wetgeving van toepassing is (zoals Arbowet en Wet verbetering poortwachter), kan het gaan om aanvullende voorwaarden daarop;
 • Het (re-integratiebedrijf van) de verzekeraar werkt waar mogelijk samen met gecertificeerde Arbo-diensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers. Indien een werkgever de voorkeur geeft aan het (blijven) werken met hiervoor genoemde professionals die geen onderdeel uitmaken van het aanbod van de verzekeraar, ziet de verzekeraar erop toe deze professionals aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoen. Ook kan de verzekeraar haar klanten vragen om (verplicht) gebruik te maken van de eigen voorkeursleveranciers om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en / of terugkeer naar werk (bij de eigen of andere werkgever) te bevorderen;
 • In geval de arbodienstverlening niet als onderdeel van het verzekeringsproduct wordt afgesloten, ziet de verzekeraar er (in ieder geval bij het aflopen van een lopend contract) op toe dat de arbodienstverlening wordt afgesloten bij een volgens de norm van Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten of OVAL gecertificeerde arbodienstverlener;
 • Convenantspartijen leggen in een addendum op dit convenant afspraken vast over de maximering van de weging van het eigen verzuim met als doel onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen;
 • Partijen evalueren het convenant jaarlijks en hebben daarbij aandacht voor schadelastontwikkeling, klachten en klanttevredenheid. Ook wordt het verzekeringsproduct getoetst aan het convenant.

Het pakket aan maatregelen is (met name) bedoeld om beter aansluiting te vinden bij de behoefte van kleine werkgevers maar ook (middel)grote werkgevers profiteren van een grot deel van de maatregelen.

De minister ziet tevens ruimte om de bovenwettelijke aanvullingen bij de loondoorbetaling te beperken. In het najaarsakkoord van 2004 is afgesproken om in beginsel niet meer dan 170% van het loon door te betalen over de eerste twee ziektejaren. Alleen bij voldoende inspanningen tot re-integratie zou meer dan 170% kunnen worden betaald. In veel cao’s is momenteel bepaald dat de loondoorbetaling in de eerste twee jaar hoger ligt dan de “afgesproken” 170%. Hier zou dus mogelijkerwijs een beperking kunnen worden opgelegd door de minister. Echter is hier (nog) geen verdere invulling c.q. duidelijkheid over gegeven.

Hoe de verdere invulling van wet- en regelgeving er definitief uit zal gaan zien laat nog even op zich wachten. Komend jaar gaat, in opmaat naar o.a. deze afspraken en het convenant, zeer interessant worden voor adviserend Nederland.

Classen Consultancy zal de ontwikkelingen voor u hieromtrent blijven volgen en berichten.

Bron: RijksoverheidProductconvenant Verbond van Verzekeraars MKB verzuim-ontzorgverzekering 

Gerelateerde dienstverlening Classen Consultancy: Duurzame Inzetbaarheid / Verlagen van verzuimkosten / Uitvoering Sociale Zekerheid / ZW & WGA eigenrisicodragen

 

Waarmee kan Classen Consultancy u van dienst zijn?

 

Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 - 29 12 43 34 zodat we samen kunnen kijken wat Classen Consultancy voor u kan betekenen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contact gegevens

Classen Consultancy BV

Bezoek en postadres:
Van Laerstraat 21
5921 JG Venlo

E-mail info@classenconsultancy.nl
Website www.classenconsultancy.nl

Kamer van Koophandel 72624159

BTW NL 859178043B01

Social Media

Twitter
Facebook
Google+
LinkedIn

 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Classen Consultancy zijn hier te downloaden.

 

Privacy statement

In het privacystatement van Classen Consultancy is vastgelegd hoe wij, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.